MENU
print

Etheen (in drukcilinder)

C2H4, ethyleen, ethene
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloos gas, onder druk tot vloeistof verdicht. Aan de geur te herkennen. Smeltpunt -169 ˚C. Kookpunt -104 ˚C. Slecht oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: "Lecture bottle", of zelf bereiden uit ethanol met katalysator (aluminiumoxide).

Gebruik

wie
"Lecture bottle" alleen te hanteren door docent of TOA. Door leerlingen te bereiden uit ethanol met katalysator (aluminiumoxide).
Waarin
Bewaren in drukhouder. Opvangen boven water.
Waar
Kan bij goede ventilatie in het lokaal gebruikt worden.
Hoe
Veiligheidsbril op.

Risico's

Let op

Reageert heftig met chloor, sterke oxidatiemiddelen, waterstofchloride, waterstofbromide en stikstofoxiden, waarbij kans op brand of explosie bestaat.

Brandbaar?

Zéér brandbaar. Etheen-lucht-mengsels met 2,5-30 vol% etheen zijn explosief.

Gezondheid

Kan bewustzijnsverlaging veroorzaken. De vloeistof kan bij verdamping bevriezing veroorzaken.

Afval

Calamiteiten

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen. HUID / KLEDING Bij bevriezing door snel uitstromend gas Geen (!!) kleding verwijderen. Huid afspoelen met water. Dokter waarschuwen.

Ontsnapt

Toevoer afsluiten. Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Lecture bottle aan statief vastzetten.