MENU
print

Ether

CH3CH2OCH2CH3, (di)ethylether, ethoxyethaan, ether, (di)ethyl ether
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -116 °C. Kookpunt 35 °C. Vlampunt -45 °C. Slecht oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Bij bewaren kunnen peroxiden (zeer explosief) gevormd worden. Vóór gebruik controleren met kaliumjodide (bruinkleuring) en zo nodig onschadelijk maken met ijzer(II)sulfaatoplossing (schudden). Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen, waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Werkt bedwelmend bij inademen. Bij verdamping treedt een sterke temperatuurdaling op.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij duizeligheid of sufheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en nat maken (brandgevaar). Huid spoelen met veel water. (N.B.: Bij bevriezing kleding NIET uittrekken.)

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.