MENU
print

Ethylacetaat

CH3COOC2H5, azijnzure ethylester, ethylethanoaat, ethyl acetate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -84 ˚C. Kookpunt 77 ˚C. Vlampunt -4 ˚C. Matig oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Kan bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met sterke oxidatiemiddelen. Tast vele kunststoffen aan.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van grotere hoeveelheden kan bewusteloosheid veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken.Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij duizeligheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen. .

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met veel water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.