MENU
print

Ethylformiaat

HCOOC2H5, mierezure ethylester, ethyl formate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen.. Smeltpunt -80 ˚C. Kookpunt 54 ˚C. Vlampunt -20 ˚C. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 250 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen. Ontleedt langzaam in water onder vorming van mierenzuur (bijtend!) en alcohol.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen. De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, hoofdpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid spoelen met veel water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.