MENU
print

Fenol

C6H5OH, hydroxybenzeen, carbolzuur, phenol
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze of roze hygroscopische kristallen, aan de geur te herkennen. Smeltpunt 41 ˚C. Kookpunt 182 ˚C. Matig oplosbaar in water, goed oplosbaar in ethanol. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Bewaren in een gesloten flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan zeer snel via de huid in het lichaam worden opgenomen. Tast aluminium, lood en zink aan. Reageert heftig met oxidatiemiddelen.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Zeer giftig bij inslikken en bij opname door de huid. Inademen van de damp kan ademnood veroorzaken. Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Bij aanraking kan fenol zeer ernstige brandwonden veroorzaken.

Afval

Afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen. .

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding snel uittrekken. Huid langdurig afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Handschoenen aan. Vaste stof zorgvuldig verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.