MENU
print

Formaline

HCHO (aq), methanaloplossing, formaldehyde-oplossing, formaldehyde solution
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: er zijn aanwijzingen dat formaline kankerverwekkende eigenschappen heeft. Deze stof liever niet gebruiken op school. Kleurloze oplossing van 37 % methanal in water met ca. 10 % methanol. Stekende geur. Smeltpunt -15 ˚C. Kookpunt 96 ˚C. Vlampunt 60 ˚C. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in gesloten flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Veiligheidsbril op. Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de zuurkast.

Risico's

Let op

Bij verwarmen van formaline ontwijkt formaldehyde (methanal, brandbaar en giftig gas). Reageert met zoutzuur onder vorming van het zeer giftige en kankerverwekkende dichloormethylether.

Brandbaar?

Brandbaar. De damp boven de oplossing kan met lucht boven 60 ˚C een explosief mengsel vormen.

Gezondheid

Giftig bij inslikken. Irriteert de ademhalingsorganen en kan long- en nierbeschadigingen veroorzaken. Kan bij aanraking brandwonden veroorzaken.

Afval

Overgebleven stof terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water drinken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Ventileren en zonodig lokaal ontruimen. Veiligheidsbril op en handschoenen aan. Gemorste stof bedekken met zand en opscheppen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.