MENU
print

Leerling

Omschrijving

Bruin-rode vaste stof. Sublimatiepunt 416 ˚C. Smeltpunt 590 ˚C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
In zeer kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden. Verbranding alleen in de zuurkast.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met oxiderende stoffen (o.a. met KClO3 en KMnO4), met kans op brand of explosie. Bij verbranding ontstaat fosforpentoxide (P2O5), een giftige en bijtende damp.

Brandbaar?

Brandt heftig bij verhitting. Fosforbrand met zeer veel water blussen.

Gezondheid

Giftig door kleine verontreinigingen met witte fosfor. De rook die bij verbranding ontstaat is gevaarlijk.

Afval

Terug naar docent of TOA. In de zuurkast verbranden; overblijfsel in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. Naspoelen met veel water en opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.