MENU
print

Fosfor (wit)

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Fosfor (wit)
Molecuulformule
Molaire massa
None
EUHnr
geen
Catalogus nr
Registratienummer
EG-nummer
Cas-nummer
Etiketteringselementen

Gevaar

Gevaaraanduiding

Veiligheidsaanbeveling

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
onveilig

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
Kleur
Geur
Geurdrempelwaarde
pH-waarde
Smelt- / vriespunt
Beginkookpunt en kooktraject
Oplosbaarheid in water
n-octanol/water (log KOW)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Zelfontbrandings- temperatuur
Ontledingstemperatuur
Kinematische viscositeit
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid
Onderste exlposiegrens (LEL)
Bovenste explosiegrens (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Dampspanning
Dichtheid
Dampdichtheid
Bulkdichtheid
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
ontploffingseigen- schappen
Oxiderende eigenschappen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Chemisch stabiliteit
Mogelijke gevaarlijke reacties
Te vermijden omstandigheden
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Opmerking

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof onder water verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water. Huid 15 minuten bevochtigen met een oplossing van ca5% kopersulfaat. Dokter waarschuwen.

Gemorst

Handschoenen aan. Veel water toevoegen. Verzamelen met veger en blik en in water brengen. Afval buiten afzonderen en verbranden.
Bij inademing
Bij huidcontact
Bij inslikken
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Ongeschikte middelen
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Advies voor brandweerlieden