MENU
print

Leerling

Omschrijving

Lichtgele tot witte brokken of pijpjes. Smeltpunt 44 ˚C. Kookpunt 280 ˚C. Zelfontbrandingstemperatuur 30 ˚C. Niet oplosbaar in water. Goed oplosbaar in koolstofdisulfide. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram; onder water bewaren.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Altijd onder water behandelen en bewaren.
Waar
In de zuurkast of onder een stolp hanteren.
Hoe
Niet aanraken: pincet of tang gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met oxiderende stoffen en met zwavel, waarbij kans op brand of explosie bestaat. Bij verbranding ontstaat fosforpentoxide (P2O5), een giftige en bijtende damp. Bij reacties met loog ontstaat fosfine (giftig gas).

Brandbaar?

Brandt heftig bij verhitting. Kan ook spontaan ontbranden. Brand met zeer veel water blussen.

Gezondheid

Zeer giftig bij inslikken en inademen. Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Afval

In de zuurkast verbranden; overblijfsel in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof onder water verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water. Huid 15 minuten bevochtigen met een oplossing van ca5% kopersulfaat. Dokter waarschuwen.

Gemorst

Handschoenen aan. Veel water toevoegen. Verzamelen met veger en blik en in water brengen. Afval buiten afzonderen en verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Koel, donker en onder water bewaren. Het water af en toe verversen. Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.