MENU
print

Fosforpentoxide

P2O5, fosforzuuranhydride, siccapent, fosforpentaoxide phosphorus pentoxide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte zeer hygroscopische vaste stof. Vervloeit bij contact met lucht. Smeltpunt 563 ˚C. Sublimeert bij 300 ˚C. Reageert heftig met water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen in een gesloten flesje. Droog en goed afgesloten bewaren.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Handschoenen aan.

Risico's

Let op

Veel gebruikt droogmiddel. Bij reactie met water sissend geluid en vorming van fosforzuurnevel. Oplossing in water is een matig sterk zuur.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar reageert door wateronttrekking heftig met hout, katoen, papier etc. waarbij kans op brand bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van de damp of nevel kan ademnood veroorzaken.

Afval

Afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Alle vaste stof verwijderen (water- en huidcontact vermijden). Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Veel water en overmaat soda toevoegen. Na uitreageren (gasontwikkeling) opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.