MENU
print

Fosforzuur (85%)

H3PO4, ortho-fosforzuur, phosphoric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze, reukloze stroperige vloeistof. Smeltpunt 11 °C. Ontleedt bij sterke verhitting. Goed mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: 500 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert met vele metalen onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas). De stof wordt door de huid in het lichaam opgenomen.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen bij pijn of als een groot oppervlak is aangetast.

Gemorst

Veel water toevoegen en dan opdweilen. Handschoenen aan.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.