MENU
print

Fumaarzuur

C2H2(COOH)2, trans-ethyleendicarbonzuur, trans-buteendizuur, fumaric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen. Sublimeert bij 200 ˚C. Vlampunt 230 ˚C. Ontleedt bij verhitting. Slecht oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting boven 350 ˚C onder vorming van maleïnezuuranhydride (bijtende damp).

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid spoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.