MENU
print

Glycol

HOCH2CH2OH, 1,2-ethaandiol, ethyleenglycol, ethylene glycol
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Reukloze, licht stroperige vloeistof. Smeltpunt -13 ˚C. Kookpunt 197 ˚C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden (tot 20 ml) voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Kan lever-, nier- en hersenbeschadigingen veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn, duizeligheid of sufheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen en wassen met water en zeep .

Gemorst

Met water verdunnen en opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.