MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof met benzineachtige geur. Smeltpunt -91 ˚C. Kookpunt 98 ˚C. Vlampunt -4 ˚C. Niet oplosbaar in water. Oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Kan bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat. Heptaanbrand nooit met water blussen: gebruik zand of een koolzuurblusser.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij verwardheid, ademnood of andere klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid wassen met veel water en zeep.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.