MENU
print
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de scherpe benzineachtige geur te herkennen. Smeltpunt -95 °C. Kookpunt 69 °C. Vlampunt -22 °C. Niet mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat. Hexaanbrand nooit met water blussen; zand of koolzuurblusser gebruiken.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen. Inademen van grotere hoeveelheden kan bewusteloosheid veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water drinken! Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij misselijkheid, sufheid of ademnood dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid spoelen met veel water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Opnemen in droog zand of in papieren handdoekjes en buiten verbranden. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,7 g/cm3
kookpunt
69 ° C
vlampunt
-22 ° C

Productinformatie

formule

C6H14

molmassa
86,2
productcode
casnummer
110-54-3
cmr
ja
mengsel
nee

H-zinnen

225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

304

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

315

Veroorzaakt huidirritatie.

336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

361

Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.

NA INSLIKKEN:

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Huid met water afspoelen/afdouchen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een afgezogen veiligheidskast.