MENU
print

Ijzer(iii)chloride

FeCl3.6H2O, ijzerchloride, ferrichloride, iron(III) chloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Bruingele, hygroscopische kristallen of brokken, die aan de lucht vervloeien. Bij verhitting verlies van kristalwater gevolgd door ontleding. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in open reageerbuis of schaaltje. Afgesloten bewaren.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: gebruik spatel of lepel. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met sterke basen. Ontleedt bij verhitting onder vorming van zoutzuurnevel (bijtend) en chloor (giftig gas). Oplossingen van ijzer(III)chloride reageren zuur en kunnen metalen aantasten onder vorming van waterstofgas.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. NIET laten drinken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zo veel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.