MENU
print

Ijzer(ii)sulfaat

FeSO4.7H2O, ferrosulfaat, ijzervitriool, iron(II) sulfate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Groen-witte kristallen, kleurt bruin aan de lucht. Ontleedt bij verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuisje of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Bij voorkeur spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting onder vorming van o.a. zwaveldioxide (giftig gas). Bij contact met lucht bruinkleuring door oxidatie.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.