MENU
print

Joodwater

I2-oplossing in water, aqueous iodine
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Gele tot bruine vloeistof, oplossing van jood in water (max. 0,3 g/l). Jood lost slecht op in water, goed in kaliumjodide-oplossing en in ethanol. Aanbevolen voorraad: naar behoefte bereiden.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Geeft bruine vlekken op de huid. Bij verwarmen ontwijkt jooddamp (giftig).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

GIFTIG. Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van de damp kan ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden of koorts dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Water en overmaat natriumthiosulfaat toevoegen. Na uitreageren (bruine kleur verdwijnt) opdweilen. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en in een bruine fles bewaren.