MENU
print

Kaliloog (1 molair)

oplossing van KOH in water, 1M kaliloog, potassium hydroxide solution
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof. Oplossing met 56 gram kaliumhydroxide per liter. Aanbevolen voorraad: 1 - 3 liter.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert met zuren, met aluminium en met zink. Neemt koolstofdioxide uit de lucht op.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Irriterend voor de huid.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM). Kleine hoeveelheden mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Minimaal twee glazen water drinken. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.