MENU
print

Kaliloog (geconcentreerd)

oplossing van KOH in water, potassium hydroxide solution
Calamiteiten
Corrosief
Corrosief

Leerling

Omschrijving

Kleurloze, enigszins stroperige vloeistof, kan ca. 50 massa% KOH bevatten. Kookpunt ca 120 °C. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter. Bereiden uit vast kaliumhydroxide.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met zuren. Reageert met aluminium en met zink onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas). Neemt koolstofdioxide uit de lucht op. Bij verwarming kans op spatten.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, tijdens vervoer blijven spoelen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Minimaal 2 glazen water laten drinken Dokter waarschuwen/naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

(nevel) In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Veel water toevoegen en dan opdweilen. Handschoenen aan.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.