MENU
print

Leerling

Omschrijving

Zachte metaalkleurige brokken, bewaard onder paraffine o.i.d. Smeltpunt 63 °C, Kookpunt 770 °C. Reageert heftig met water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram (onder vloeibare paraffine bewaren).

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent en TOA
Waarin
Steeds bewaren en bewerken onder paraffine, petroleum of olie.
Waar
In de zuurkast of achter veiligheidsscherm
Hoe
Niet aanraken: pincet gebruiken. Veiligheidsbril op. Bij reactie met water moet ophoping van waterstof (zeer brandbaar gas) worden voorkomen; gebruik een grote metalen schaal met water.

Risico's

Let op

Reageert zeer heftig met water. Hierbij ontstaat een nevel van kaliumhydroxide (bijtend) en waterstof (zeer brandbaar gas) en bestaat er kans op explosie.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. Kan spontaan aan de lucht ontbranden. Doven uitsluitend met droog zand.

Gezondheid

Reageert heftig bij contact met huidvocht of slijmvliezen onder vorming van kaliumhydroxide (bijtend) Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Afval

Laten reageren met overmaat watervrije 2-propanol; daarna in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen, Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water laten drinken. Naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

(nevel van kaliumhydroxide) In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Eerst vaste stof verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Veiligheidsbril op en handschoenen aan. Kalium bedekken met droog zand en in een droge emmer of prullenbak scheppen.Naspoelen met alcohol, daarna met veel water en opdweilen. Kalium-zand-mengsel toevoegen aan een overmaat 2-propanol of vergelijkbare alcohol (tenminste 50 ml per gram kalium).

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Onder vloeibare paraffine o.i.d. samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.