MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen of wit poeder. Smeltpunt: 350 °C. Ontleedt bij verdere verhitting. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Uitsluitend te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Zeer sterk oxidatiemiddel. Reageert heftig met brandbare en reducerende stoffen, waarbij kans op brand en explosie bestaat. Ontleedt bij verhitting onder vorming van zuurstof (brandbevorderend gas). Reageert heftig met vet (vingers!), metaalpoeder, ammoniumzouten, sulfiden, fosfor en zwavel met kans op brand of explosie.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen/naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Veel water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.