MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen of wit poeder. Smeltpunt: 368 °C. Ontleedt bij verhitting boven 400 °C. Matig oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met brandbare en oxideerbare materialen (hout, textiel) met kans op brand en explosie.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Veel water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.