MENU
print

Kaliumcyanide

KCN, cyaankali, potassium cyanide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Bestaande voorraad volgens regels afvoeren. Witte, hygroscopische vaste stof met de geur van bittere amandelen. Smeltpunt: 635 °C. Goed oplosbaar in water. Aanwezigheid van deze stof op school wordt sterk ontraden.

Gebruik

wie
Eventueel een kleine hoeveelheid (max. 10 gram), alleen om te laten zien door docent of TOA.
Waarin
Waar
Hoe

Risico's

Let op

De geur wordt veroorzaakt door waterstofcyanide of 'blauwzuur' (zeer giftig gas) Reageert met zuren onder vorming van waterstofcyanide (zeer giftig gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar. Bij verhitting ontstaat waterstofcyanide (zeer giftig gas).

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM). De inhoud van dit vat MOET BASISCH zijn!

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Zo mogelijk zuurstof toedienen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

(Waterstofcyanide) Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen.

Gemorst

Bestrooien met overmaat ijzer(II)sulfaat. Water toevoegen en dan opdweilen. Handschoenen aan.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.