MENU
print

Kaliumdichromaat

K2Cr2O7, kaliumbichromaat, potassium dichromate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: er zijn aanwijzingen dat chroom(VI)verbindingen kankerverwekkende eigenschappen hebben. Deze stof liever niet gebruiken op school. Oranje-rode kristallen of poeder. Smeltpunt: 398 °C. Ontleedt bij verhitting boven 500 °C. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Vast kaliumdichromaat in de zuurkast hanteren. Stuiven voorkomen.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen met kans op brand en explosie. Voor het aanzuren van dichromaatoplossing uitsluitend verdund zwavelzuur gebruiken, geen zoutzuur (chloorontwikkeling) of salpeterzuur (vorming van stikstofoxiden).

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Zeer vergiftig bij inslikken, aanraken en inademen van stofdeeltjes of nevel. De stof wordt als kankerverwekkend beschouwd en kan bij inademen longoedeem veroorzaken. Kan schade veroorzaken aan de erfelijke eigenschappen. Huidcontact kan eczeem veroorzaken.

Afval

Als gevaarlijk afval afvoeren.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademnood dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Kleding uitspoelen tot het water niet meer geel kleurt.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.