MENU
print

Kaliumhexacyanoferraat(ii)

K4Fe(CN)6.3H2O, geel bloedloogzout, kaliumferrocyanide, potassium ferrocyanide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Lichtgele kristallen. Bij verhitting boven 70°C verlies van kristalwater. Ontleedt bij sterkere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden of in verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken. oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Bij verhitting en bij reacties met zuur kan waterstofcyanide (giftig gas) ontstaan. Reageert heftig met (per)chloraten, nitrieten en nitraten

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen, Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Alle vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.