MENU
print

Kaliumhydroxide

KOH, potas, potassium hydroxide
Calamiteiten
Corrosief
Corrosief

Leerling

Omschrijving

Witte hygroscopische schilfers of tabletjes. Smeltpunt: 360 °C. Kookpunt 1320 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 1000 gram.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken. Bij oplossen in water: vaste stof aan water toevoegen; niet andersom.

Risico's

Let op

Reageert heftig met zuren. Tast aluminium en zink aan onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas). Tast wol, leer en polyesterweefsel aan.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Contact met de huid kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Handschoenen aan. Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.