MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen of wit poeder. Smeltpunt: 560 °C. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting tot het smeltpunt langzaam onder vorming van zuurstof (brandbevorderend gas). Kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Gevaarlijk bij inslikken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Veel water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.