MENU
print

Leerling

Omschrijving

Hygroscopische witte of lichtgele kristallen of staafjes. Smeltpunt: 441 °C. Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden. Reacties waarbij stikstofoxiden vrijkomen in de zuurkast uitvoeren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met ammoniumzouten, vele organische stoffen en reductiemiddelen waarbij kans op brand en explosie bestaat. Ontleedt bij sterke verhitting onder vorming van stikstofoxiden (giftige gassen). Reageert met zuren onder vorming van stikstofoxiden (giftige gassen).

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Giftig bij inslikken.

Afval

Terug naar docent of TOA; in de zuurkast laten uitreageren met overmaat ammoniumchloride-oplossing en dan in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen. Geen (!!) braken opwekken.Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.