MENU
print

Kaliumpermanganaat 0,02 M

kaliumtetraoxomanganaat(VII)
Calamiteiten
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Leerling

Omschrijving

donkerpaarse kristallen, goed oplosbaar in water. Wordt intens paarse oplossing. Sterke oxidator, ontleedt onder afgifte van zuurstof (O2) tot kaliumhydroxide (KOH) en mangaan(IV)oxide (MnO2).

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Bij huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. In geval van huidreacties arts consulteren.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren. Onbeschadigd oog beschermen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Na inslikken

Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. GEEN braken opwekken. Niets te eten of te drinken geven.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM). Kleine hoeveelheden van verdunde (niet-aangezuurde) oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren. Nooit een bewusteloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Slachtoffer niet onbewaakt laten.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
paars
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
KMnO4 (aq)
molmassa
productcode
casnummer
cmr
nee
mengsel
ja

H-zinnen

411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

In kleine hoeveelheden als oplossing voorzichtig gebruiken. Maak alles meteen goed met papier schoon bij morsen.

Opslag

Bewaren in bruine flessen. Donker opslaan.