MENU
print

Kaliumpermanganaat

KMnO4, potassium permanganate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Paars-zwarte kristallen. Ontleedt bij verhitting. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden of in verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Kan met brandbare en reducerende stoffen explosieve mengsels vormen. Tast papier en kleding aan. Ontleedt bij verhitting onder vorming van zuurstof (brandbevorderend gas). Reageert met zoutzuur onder vorming van chloor (giftig gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Gevaarlijk bij inslikken en bij inademen van stofdeeltjes.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM). Kleine hoeveelheden van verdunde (niet-aangezuurde) oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij pijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water. Handschoenen aan.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.