MENU
print

Kaliumpersulfaat

K2S2O8, kaliumperoxodisulfaat, potassium persulfate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen. Ontleedt bij verhitting. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

De stof ontleedt boven 100 ºC of in oplossing boven 50 ºC of bij contact met zuren vorming van zuurstof (brandbevorderend gas) en zwavelzuurdamp (bijtend). Kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA. Pas na reactie met een overmaat ijzer(II)sulfaatoplossing in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Veel water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.