MENU
print

Kobalt(ii)nitraat

Co(NO3)2.6H2O, kobaltnitraathexahydraat, cobaltous nitrate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Rode kristallen. Smeltpunt: 55 °C. Verliest kristalwater en ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen waarbij kans op brand en explosie bestaat. Ontleedt bij verhitting boven 75 °C waarbij stikstofoxiden (giftige gassen) ontstaan.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.