MENU
print

Koolstofdioxide (in gascilinder)

CO2, koolzuurgas, kooldioxide, carbondioxide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleur- en reukloos gas. Bij snel uitstromen witte koolzuursneeuw ('droog ijs'). Kookpunt -79 °C. Slecht oplosbaar in water.

Gebruik

wie
Gascilinder alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Cilinder goed vastzetten met klem of ketting.

Risico's

Let op

Snel uitstromend gas kan condenseren tot 'droog ijs' (bevriezingsgevaar). Kleine hoeveelheden koolstofdioxide (gas) kunnen gemakkelijk worden bereid uit calciumcarbonaat en zoutzuur, bijv. in Kipp-toestel.

Brandbaar?

Niet brandbaar. Geschikt als blusmiddel voor vele soorten branden.

Gezondheid

Inademen van veel koolstofdioxide kan ademnood en bewusteloosheid veroorzaken.

Afval

Lekke cilinder buiten plaatsen en door leverancier laten ophalen.

Calamiteiten

Ogen

Gevaar voor bevriezing door koolzuursneeuw of snel uitstromend gas. In dat geval: minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen(evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeademd

Bij inademen van veel gas: in frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij hoofdpijn, duizeligheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Bevriezing door koolzuursneeuw of door snel uitstromend gas: kleding niet uittrekken; huid afspoelen met veel water en dokter waarschuwen.

Ontsnapt

Bij grote hoeveelheid het lokaal ventileren.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Koel bewaren. Cilinder aan ketting of in klem zodat hij niet kan omvallen. Grote cilinder met karretje vervoeren.