MENU
print

Koolstofdisulfide

CS2, zwavelkoolstof, carbon disulfide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Voorraad volgens de regels afvoeren. Kleurloze vloeistof, aan de onaangename geur te herkennen. Smeltpunt -112 °C. Kookpunt 46 °C. Vlampunt -40 °C. Slecht oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 100 ml.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Afgesloten bewaren.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Reageert heftig met natrium en kalium en met oxidatiemiddelen waarbij kans op brand en explosie bestaat. Bij verbranding ontstaat o.a. zwaveldioxide (giftig gas). Tast vele kuststoffen en rubber aan.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

De damp is zeer giftig. De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen. Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor halogeenhoudende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, tijdens vervoer blijven spoelen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water drinken. Dokter waarschuwen/naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, hoofdpijn, sufheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid wassen met water en zeep. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Kleine beetjes gewoon laten verdampen. Bij grotere hoeveelheid (bijv. 100 ml): Vloeistof opdeppen met papieren handdoekjes en buiten of in de zuurkast laten verdampen of onschadelijk maken met bleekwater.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.