MENU
print

Koolstofmonoxide

CO, koolmonoxide, kolendamp, carbon monoxide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleur- en reukloos brandbaar gas. Smeltpunt: -205 °C. Kookpunt -191 °C. Niet oplosbaar in water.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Bewaren in drukcilinder ('lecture bottle')
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Uitstromend gas laten verbranden. Lecture bottle vastzetten aan statief.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. Koolmonoxide-luchtmengsels met 12,5 - 75 vol% koolmonoxide zijn explosief.

Gezondheid

Zeer giftig bij inademen. Kan bewusteloosheid met dodelijke afloop veroorzaken (kolendampvergiftiging).

Afval

Calamiteiten

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid of bewusteloosheid onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen. Zo mogelijk zuurstof toedienen.

Ontsnapt

Toevoer afsluiten. Lukt dat niet, dan lokaal ontruimen en ventileren. Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Lecture bottle op goed geventileerde plaats bewaren.