MENU
print

Koper(ii)chloride

CuCl2.2H2O, cuprichloride, copper(II) chloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Groenblauwe kristallen. Watervrij koperchloride is een geelbruin, hygroscopisch poeder. Bij verhitting boven 70 °C verlies van kristalwater, boven 300 °C gevolgd door ontleding. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting boven 300 °C waarbij o.a. chloor (giftig gas) ontstaat.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen. Irriterend voor de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.