MENU
print

Koper(ii)sulfaat

CuSO4.5H2O, kopersulfaatpentahydraat, blauw vitriool, copper sulfate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Blauwe kristallen of lichtblauw poeder (Watervrij kopersulfaat is wit). Bij verhitting verlies van kristalwater, bij sterke verhitting gevolgd door ontleding. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen. Irriterend voor de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen (uitspugen!!). Geen (!!) braken opwekken; dokter raadplegen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.