MENU
print

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Zilverkleurige vloeistof met hoge dichtheid. Smeltpunt -39 °C. Kookpunt 357 °C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen om te laten zien door docent of TOA.
Waarin
Bewaren in gesloten plastic flesje.
Waar
Het gebruik van kwik in open apparatuur is onverstandig. Gesloten apparatuur waarin kwik wordt gebruikt altijd in een bak plaatsen: in geval van breuk kan het kwik niet op de vloer komen.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Bij blootstelling aan de lucht ontstaat kwikdamp (zeer giftig). Tast veel metalen aan onder vorming van amalgamen. Zeer zwaar. Pas op voor breken van verpakking, zelfs van plastic flessen.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bij kamertemperatuur kan de MAC-waarde (0,05 mg/m3 ) al ver worden overschreden: tot ca. 14 mg/m3. Bij langdurige blootstelling aan kwikdamp kunnen nieren, hersenen en zenuwen worden beschadigd.

Afval

Apart verzamelen in speciaal afvalvat voor kwikresten.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, hoofdpijn of misselijkheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Kwikdruppeltjes hechten zich gemakkelijk aan kleding. Sterk verontreinigde kleding uittrekken en bestrooien met zinkpoeder;daarna als chemisch afval behandelen. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Handschoenen aan. Gouden sieraden af. Opscheppen met een kwiktang of opzuigen met een waterstraalpomp via een afzuigerlenmeyer. Ook zeer kleine druppeltjes verzamelen. Moeilijk bereikbare plekken bedekken met zinkpoeder en proberen ook dit na enige tijd weer te verzamelen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

In goed afgesloten plastic flesje.