MENU
print

Kwik(i)chloride

Hg2Cl2, calomel, mercurochloride, mercorous chloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Voorraad volgens regels afvoeren. Witte vaste stof, wordt donker onder invloed van licht. Sublimeert bij ca. 400 °C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 25 gram.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Niet onnodig aan licht blootstellen.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt onder invloed van licht in kwik(II)chloride en kwik, waarbij kwikdamp (giftig) wordt gevormd.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

In speciaal afvalvat voor kwikresten.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool toedienen, Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water laten drinken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep. Bij pijn of roodheid dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. Restant bestrooien met zinkpoeder en opnieuw verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en in het donker bewaren.