MENU
print

Kwik(ii)chloride

HgCl2, mercurichloride, sublimaat, mercuric chloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Voorraad volgens regels afvoeren. Witte vaste stof. Smeltpunt 277 °C. Kookpunt 303 °C. Ontleedt bij sterke verhitting. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 25 gram.

Gebruik

wie
Alleen om te laten zien door docent of TOA.
Waarin
Afgesloten bewaren.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting waarbij o.a. kwikdamp (zeer giftig) en chloor (giftig gas) ontstaan.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen. Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

In speciaal afvalvat voor kwikresten.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. Restanten bestrooien met zinkpoeder en opnieuw opvegen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.