MENU
print

Kwik(ii)oxide

HgO, mercurioxide, mercuric oxide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Voorraad volgens regels afvoeren. Rood of geel kristallijn poeder Ontleedt bij verhitting. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 25 gram.

Gebruik

wie
Alleen om te laten zien door docent of TOA.
Waarin
Bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Evt. ontleding in de zuurkast uitvoeren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting boven 500 °C of o.i.v. licht onder vorming van kwikdamp (zeer giftig)en zuurstof (brandbevorderend gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen. Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

In speciaal afvalvat voor kwikresten.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep. Bij pijn of roodheid dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.