MENU
print

Kwik(ii)thiocyanaat

Hg(SCN)2, kwik(II)rhodanide, kwik(II)sulfocyanaat, mercury(II) thiocyanate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Voorraad volgens regels afvoeren. Wit poeder. Ontleedt bij verhitting. Slecht oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 25 gram.

Gebruik

wie
Alleen om te laten zien door docent of TOA.
Waarin
Afgesloten bewaren.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting waarbij o.a. kwikdamp (zeer giftig) wordt gevormd.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen. Irriterend voor de huid. Bijtend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

In speciaal afvalvat voor kwikresten.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn of roodheid dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. Restant met zinkpoeder bestrooien en opnieuw opvegen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.