MENU
print

Lood(ii)carbonaat

PbCO3, loodcarbonaat, 'loodwit', lead(II) carbonate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Wit poeder. Ontleedt bij verhitting. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Basisch loodcarbonaat of loodwit, Pb(OH)2.PbCO3, wordt ook vaak loodcarbonaat genoemd. Voor deze stof gelden dezelfde veiligheidsvoorschriften. Bij ontleding wordt o.a. koolstofdioxide (gas) gevormd.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Alle vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.