MENU
print

Lood(ii)nitraat

Pb(NO3)2, loodnitraat, witte menie, lead nitrate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen of wit poeder. Ontleedt bij verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 1000 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor geoefende leerlingen geschikt. Bij voorkeur werken leerlingen met oplossingen.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting boven 200 °C waarbij o.a. stikstofoxiden (giftige gassen) ontstaan.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, tijdens vervoer blijven spoelen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Alle vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.