MENU
print

Leerling

Omschrijving

Zilverwit metaal, als spaanders, poeders of lint. Smeltpunt 650 °C. Kookpunt 1100 °C. Niet oplosbaar in koud water. Reageert met heet water. Aanbevolen voorraad: 100 gram (lint).

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Verbranding bij voorkeur in de zuurkast uitvoeren.
Hoe
Bij verbranding het lint vasthouden met een tang.

Risico's

Let op

Magnesiumbrand nooit met water blussen maar doven met zand. Niet rechtstreeks in de magnesiumvlam kijken (verblindend). Reageert met zuren waarbij waterstof (zeer brandbaar gas) ontstaat.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. Moeilijk te doven. Fijn verdeeld stof kan met lucht een explosief mengsel vormen.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA. Eerst langzaam toevoegen aan een overmaat zoutzuur in de zuurkast; hierbij ontwijkt waterstof (zeer brandbaar gas). Daarna in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen. Restanten laten uitreageren met overmaat azijn; daarna water toevoegen en opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.