MENU
print

Mangaan(ii)sulfaat

Mn(SO4)2.H2O, mangaansulfaatmonohydraat, manganese(II) sulfate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Rose hygroscopische vaste stof. Bij verhitting verlies van kristalwater, gevolgd door ontleding. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting boven 850 °C waarbij o.a. zwaveldioxide (giftig gas) en zwaveltrioxide (giftige damp) ontstaan.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen. Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.