MENU
print

Melkzuur

CH3CHOHCOOH, 2-hydroxypropaanzuur, 2-hydroxypropionzuur, lactic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze stroperige vloeistof of hygroscopische kristallen. Smeltpunt 18 °C. Goed mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen. Irriterend voor de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Veel water of sodaoplossing toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.