MENU
print

Methanol

CH3OH, methylalcohol, houtgeest, carbinol, methanol
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -94 °C. Kookpunt 65 °C. Vlampunt 11 °C. In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp kan bij kamertemperatuur met lucht een explosief mengsel vormen.

Gezondheid

De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen. Kan bewusteloosheid en blindheid veroorzaken. Kans op dodelijke afloop. Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen / naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij hoofdpijn, sufheid of duizeligheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Veel water toevoegen (brandgevaar). Huid afspoelen met water. Bij roodheid dokter waarschuwen.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.