MENU
print

Methylacetaat

CH3COOCH3, azijnzure methylester, ethaanzure methylester, methyl acetate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -98 ˚C. Kookpunt 57 ˚C. Vlampunt -10 ˚C. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of schaaltje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Reageert met zuren en met basen onder vorming van methanol (giftig). Kan heftig reageren met sterke oxidatiemiddelen, waarbij kans op brand of explosie bestaat. Tast vele kunststoffen aan.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden, waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool toedienen, Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij keelpijn, hoofdpijn, sufheid of duizeligheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.