MENU
print

Mierezuur

HCOOH, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof met een stekende geur. Smeltpunt 8 °C. Kookpunt 101 °C. Vlampunt 69 °C. Ontleedt bij verhitting. Goed mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: 250 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA. In kleine hoeveelheden of in verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Verdunde oplossingen kunnen in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken. Bij overschenken handschoenen dragen.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting onder vorming van o.a. koolmonoxide (giftig gas) en waterstof (zeer brandbaar gas)

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen; blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Kleding en huid spoelen met water, daarna verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen. Veel water of sodaoplossing toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.